Gujarati Barakshari in English PDF – બારાક્ષરી અંગ્રેજી માં

Gujarati Barakshari in English – Barakhadi in Gujarati and English

કાકિકીકુકૂકેકૈકોકૌકંક:
KaKaaKiKeeKuKooKeKaiKoKauKamKah
ખાખિખીખુખૂખેખૈખોખૌખંખ:
KhaKhaaKhiKheeKhuKhooKheKhaiKhoKhauKhamKhah
ગાગિગીગુગૂગેગૈગોગૌગંગ:
GaGaaGiGeeGuGooGeGaiGoGauGamGah
ઘાઘિઘીઘુઘૂઘેઘૈઘોઘૌઘંઘ:
GhaGhaaGhiGheeGhuGhooGheGhaiGhoGhauGhamGhah
ચાચિચીચુચૂચેચૈચોચૌચંચ:
ChaChaaChiCheeChuChooCheChaiChoChauChamChah
છાછિછીછુછૂછેછૈછોછૌછંછ:
ChhaChhaaChhiChheeChhuChhooChheChhaiChhoChhauChhamChhah
જાજિજીજુજૂજેજૈજોજૌજંજ:
JaJaaJiJeeJuJooJeJaiJoJauJamJah
ઝાઝિઝીઝુઝૂઝેઝૈઝોઝૌઝંઝ:
ZaZaaZiZeeZuZooZeZaiZoZauZamZah
ટાટિટીટુટૂટેટૈટોટૌટંટ:
TaTaaTiTeeTuTooTeTaiToTauTamTah
ઠાઠિઠીઠુઠૂઠેઠૈઠોઠૌઠંઠ:
ThaThaaThiTheeThuThooTheThaiThoThauThamThah
ડાડિડીડુડૂડેડૈડોડૌડંડ:
DaDaaDiDeeDuDooDeDaiDoDauDamDah
ઢાઢિઢીઢુઢૂઢેઢૈઢોઢૌઢંઢ:
DhaDhaaDhiDheeDhuDhooDheDhaiDhoDhauDhamDhah
ણાણિણીણુણૂણેણૈણોણૌણંણ:
NaNaaNiNeeNuNooNeNaiNoNauNamNah
તાતિતીતુતૂતેતૈતોતૌતંત:
TaTaaTiTooTuTooTeTaiToTauTamTah
થાથિથીથુથૂથેથૈથોથૌથંથ:
ThaThaaThiTheeThuThooTheThaiThoThauThamThah
દાદિદીદુદૂદેદૈદોદૌદંદ:
DaDaaDiDeeDuDooDeDaiDoDauDamDah
ધાધિધીધુધૂધેધૈધોધૌધંધ:
DhaDhaaDhiDheeDhuDhooDheDhaiDhoDhauDhamDhah
નાનિનીનુનૂનેનૈનોનૌનંન:
NaNaaNiNeeNuNooNeNaiNoNauNamNah
પાપિપીપુપૂપેપૈપોપૌપંપ:
PaPaaPiPeePuPooPePaiPoPauPamPah
ફાફિફીફુફૂફેફૈફોફૌફંફ:
FaFaaFiFeeFuFooFeFaiFoFauFamFah
બાબિબીબુબૂબેબૈબોબૌબંબ:
BaBaaBiBeeBuBooBeBaiBoBauBamBah
ભાભિભીભુભૂભેભૈભોભૌભંભ:
BhaBhaaBhiBheeBhuBhooBheBhaiBhoBhauBhamBhah
મામિમીમુમૂમેમૈમોમૌમંમ:
MaMaaMiMeeMuMooMeMaiMoMauMamMah
યાયિયીયુયૂયેયૈયોયૌયંય:
YaYaaYiYeeYuYooYeYaiYoYauYamYah
રારિરીરુરૂરેરૈરોરૌરંર:
RaRaaRiReeRuRooReRaiRoRauRamRah
લાલિલીલુલૂલેલૈલોલૌલંલ:
LaLaaLiLeeLuLooLeLaiLoLauLamLah
વાવિવીવુવૂવેવૈવોવૌવંવ:
VaVaaViVeeVuVooVeVaiVoVauVamVah
શાશિશીશુશૂશેશૈશોશૌશંશ:
ShaShaaShiSheeSheShooSheShaiShoShauShamShah
ષાષિષીષુષૂષેષૈષોષૌષંષ:
ShaShaaShiSheeSheShooSheShaiShoShauShamShah
સાસિસીસુસૂસેસૈસોસૌસંસ:
SaSaaSiSeeSeSooSeSaiSoSauSamSah
હાહિહીહુહૂહેહૈહોહૌહંહ:
HaHaaHiHeeHuHooHeHaiHoHauHamHah
ળાળિળીળુળૂળેળૈળોળૌળંળ:
LaLaaLiLeeLuLooLeLaiLoLauLamLah
ક્ષક્ષાક્ષિક્ષીક્ષુક્ષૂક્ષેક્ષૈક્ષોક્ષૌક્ષંક્ષ:
KshaKshaaKshiKsheeKshuKshuKsheKshaiKshoKshauKshamShah
જ્ઞજ્ઞાજ્ઞિજ્ઞીજ્ઞુજ્ઞૂજ્ઞેજ્ઞૈજ્ઞોજ્ઞૌજ્ઞંજ્ઞ:
GnaGnaaGniGneeGnuGooGneGnaiGnoGnauGnamGnah
Barakshari – બારાક્ષરી

નોંધ: મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો જેમ કે

આ = aa વાળી બારાક્ષરી(Barakshari) ની બધી લાઈમાં ”a” પણ લખી શકાય છે.

અં = am વાળી બારાક્ષરી(Barakshari) ની બધી લાઈન “ah” પણ લખી શકાય છે.

ફ = Fa ને “Pha” પણ લખી શકાય છે.

ક્ષ = Ksha ને ”X” પણ લખી શકાય છે.

Gujarati Barakshari in English PDF Download | Gujarati Barakhadi PDF

મિત્રો તમે નિચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરી ને Gujarati Barakhadi PDF ને download કરી શકો છો.


ક થી જ્ઞ અંગ્રેજી ગુજરાતી બારાક્ષરી ફોટો Download કરો.

મને આશા છે કે તમને Gujarati Barakshari in English ચેપ્ટર સમજાયુ હશે.

હવે, મિત્રો Next Chapter માં શીખો અઘરા ગુજરાતી નામો અંગ્રેજીમાં લખતા જેમાં આ Gujarati Barakshari in English chapter ખુબજ ઉપયોગી થશે.

Friends તમે A, An અને The એટલે કે Indefinite and Definite articles Chapter પણ અંહી તમે શીખી શકો છો.

Leave a Comment

error: Content is protected !!