અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ABCD English Alphabet in Gujarati

ABCD English Alphabet in Gujarati

Alphabet એટલે શુ? કક્કો/મૂળાક્ષર

તો Alphabet ને ગુજરાતીમાં મૂળાક્ષર/કક્કો કહેવાય છે, અથવા ઘણા બધા અક્ષરો ના સમૂહ ને આલ્ફાબેટ કહેવાય છે, અંગ્રેજી કક્કો/મૂળાક્ષરો માં 26 અક્ષરો હોય છે.

અંગ્રેજી માં કક્કો/મૂળાક્ષર એટલે કે ABCD….Z સુધી નો કહેવાય છે.

અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ABCD English alphabet in Gujarati

A – એB – બીC – સીD – ડીE – ઈ
F – એફG – જીH – એસI – આઇJ – જે
K – કેL – એલM – એમN – એનO – ઓ
P – પીQ – ક્યૂR – આરS – એસT – ટી
U – યૂV – વીW – ડબલ્યુX – એક્સY – વાય
Z – ઝેડ
ABCD English alphabet in Gujarati

પણ મિત્રો અંગ્રેજી ભાષામાં 4 પ્રકારની ABCD
1st, 2nd, 3rd, and 4th Alphabet-કક્કો હોય છે
કારણ કે અંગ્રેજી ભાષામાં બે પ્રકારના અક્ષરો(Letters) નો ઉપયોગ થાય છે.

પહેલી એબીસીડી 1st ABCD in Gujarati – Capital letters

બીજી એબીસીડી 2nd Alphabet in Gujarati – Small letters

ત્રીજી એબીસીડી 3rd Alphabet in Gujarati – Cursive letters

ચૌથી એબીસીડી 4th Alphabet in Gujarati – Print letters

બીજા ચેપ્ટરો જેવા કે મોટા અક્ષરો અને નાના અક્ષરો, નિચે મુજબ આપેલ છે.

Leave a Comment

error: Content is protected !!